61 เขตพื้นที่

จำนวนเขต ทั้งหมด

5,974 โรงเรียน

จำนวนโรงเรียน ทั้งหมด

1,174,370 คน

จำนวนนักเรียน ทั้งหมด

74,813 คน

จำนวนครู/บุคลากรในโรงเรียนทั้งหมด


สถานะความก้าวหน้าการรายงานข้อมูลอ่าน ครั้งที่ 2/2566

ระดับประถมศึกษา 540,599/552,676   (97.81%)
มัธยมศึกษาตอนต้น 276,252/290,414     (95.12%)
มัธยมศึกษาตอนปลาย 187,698/173,154    (108.40%)