59 เขตพื้นที่

จำนวนเขต ทั้งหมด

5,965 โรงเรียน

จำนวนโรงเรียน ทั้งหมด

1,171,503 คน

จำนวนนักเรียน ทั้งหมด

75,025 คน

จำนวนครู/บุคลากรในโรงเรียนทั้งหมด

158,295 คน

จำนวนนักเรียนปฐมวัย ทั้งหมด

549,943 คน

จำนวนนักเรียนประถมศึกษา ทั้งหมด

290,112 คน

จำนวนนักเรียนมัธยมต้น ทั้งหมด

173,153 คน

จำนวนนักเรียนมัธยมปลาย ทั้งหมด


สถานะความก้าวหน้าการรายงานข้อมูลอ่าน ครั้งที่ 1/2567

ระดับประถมศึกษา 311,904/549,943   (56.72%)
มัธยมศึกษาตอนต้น 103,806/290,112     (35.78%)
มัธยมศึกษาตอนปลาย 121,642/173,153    (70.25%)