ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคเหนือ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
นายสมพงษ์ พรมจันทร์
291,8111554712,06370043,17114524,4801918221,5251,191
1. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
นายฐิตินันท์ นันทะศรี
634,1913756113,26184964,97820900013022,4301,433
2. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
นายอนุกูล ศรีสมบัติ
443,6382919828,1261,46097,02229624,3535615343,1392,103
3. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
นางวรางคณา ไชยเรือน
332,494206479,44461122,15710011,772548315,867971
4. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
นายพัฒนพงศ์ พวงทอง
462,9682804910,4167291648360009614,0321,045
5. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
นายชัยนนท์ นิลพัฒน์
523,608280428,05255333,1941110009714,854944
6. ประถมศึกษาลำพูน เขต 1
นายรัฐกุล รุณผาบ
543,656237335,89034700011,681678811,227651
7. ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
นายชาญชิต ทัพหมี
503,412254275,27134700011,861827810,544683
8. ประถมศึกษาลำปาง เขต 1
นายสมเกียรติ ปงจันตา
654,038378244,50334732,71212425,2912049416,5441,053
9. ประถมศึกษาลำปาง เขต 2
นายวิทยา สุดดี
704,821447305,27240021,2816000010211,374907
10. ประถมศึกษาลำปาง เขต 3
593,443340132,895211000000726,338551
11. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
นายมงคล รุณธาตุ
995,878567387,18051111,0385112,48614413916,5821,273
12. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
นายวัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์
543,323336214,884331000000758,207667
13. ประถมศึกษาแพร่ เขต 1
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
723,569356214,40830811,3525411,656699510,985787
14. ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ดร.สุเทพ ปาลสาร
914,018443305,6714650000001219,689908
15. ประถมศึกษาน่าน เขต 1
นายสมเร็จ อุดแดง
1516,652723408,47260700023,16912919318,2931,459
16. ประถมศึกษาน่าน เขต 2
นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา
965,2295684911,66379711,0534500014617,9451,410
17. มัธยมศึกษาน่าน
546075175,00837844,29328436,8303792916,5911,116
18. ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นายประถม เชื้อหมอ
583,528385213,62330400011,80094808,951783
19. ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
????????? ??????
755,277482408,19256321,6897300011715,1581,118
20. มัธยมศึกษาพะเยา
ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล
000103,84237264,72128126,0862621814,649915
21. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
483,408399509,78678431,98111924,82425410319,9991,556
22. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นายบุญล้อม โสภาพรม
734,5524307316,1301,06542,70014200015023,3821,637
23. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
นายวิเศษ เชยกระรินทร์
564,1853757117,5981,07287,29432735,24423313834,3212,007
24. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
นายวิทย์ ศรีวะรมย์
755,2494865312,26378122,0409800013019,5521,365
25. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
905,313576347,16557821,5598900012614,0371,243
26. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง
1277,296616428,64958121,4565200017117,4011,249
27. มัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
00031,1726232,81813423,33219387,322389
28. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นายอนันต์ นามทองต้น
1116,569485439,00156716753024,04318315720,2881,265
29. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์
825,4524516013,82783321,9138400014421,1921,368
30. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
นายธีระศักดิ์ พลนาคู
1357,1265245710,04270032,94913100019520,1171,355
31. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
นายศุภพงษา จันทรังษ์
532,388175204,01527622,26496000758,667547
32. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
นายวันชัย เกิดมีโภชน์
815,301470399,34558621,4517112,59910512318,6961,232
33. มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
19115123,50726965,05826124,3102332112,966778
34. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
นายสุพล จันต๊ะคาด
1087,2725699219,9861,20632,83811911,6956620431,7911,960
35. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
1017,5285897715,19296321,7847100018024,5041,623
36. ประถมศึกษาตาก เขต 1
นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล
623,289341439,34363800023,5938510716,2251,064
37. ประถมศึกษาตาก เขต 2
นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์
141,284828022,0871,1202320,46583323,98114611947,8172,181
38. มัธยมศึกษาตาก
ส.ต.ต. นปดล นพเคราะห์
19511123,84623265,69029325,0652242114,696760
39. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นายจรณเดช บุปผาชาติ
674,8943314810,06462532,31210111,9516311919,2211,120
40. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
นายประเสริฐ จั่นแก้ว
1115,935470479,63464843,38615100016218,9551,269
41. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
624,1613254510,40369342,96612423,63317311321,1631,315
42. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
นางผกาภรณ์ พลายสังข์
573,8363276312,72988722,72313100012219,2881,345
43. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายพยอม วงษ์พูล
966,1865356513,3901,10732,38411200016421,9601,754
44. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
นายธงชัย จันแย้
834,876358458,91359116733212,0328513016,4941,066
45. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
นายจันทบูรณ์ เขตการ
653,5782965310,42573022,1169100012016,1191,117
46. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
นายอำนาจ บุญทรง
855,0084645311,46078716243612,36310714019,4551,394
47. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
นางแพวิพา ภูสงัด
583,8093225411,54379732,6788911,9957711620,0251,285
48. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล
1057,2425507717,1831,10832,51711500018526,9421,773
49. มัธยมศึกษาเชียงใหม่
น.ส.อัจรา ช่วยนุ่ม
00093,4002041615,888809716,2297953235,5171,808
50. มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
นางนภาพร พงษ์ขัน
214618286,68744298,696438515,4757294431,0041,627
51. มัธยมศึกษาแพร่
ดร.ปัญญา หาแก้ว
00082,12317465,51833326,0623121613,703819
52. มัธยมศึกษาเชียงราย
นายวรพงษ์ สันติวงค์
19712248,050599108,399483615,4906304132,0361,724
53. มัธยมศึกษานครสวรรค์
นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร
220624206,69344276,987367818,8649153732,7501,748
54. มัธยมศึกษากำแพงเพชร
000166,9644761110,37357259,4823633226,8191,411
55. มัธยมศึกษาสุโขทัย
นายสุดเขต สวยสม
550466123,86924244,488235612,6395682721,5001,111
56. มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
นายอดุลย์ ภูปลื้ม
13612349,4457051514,386841717,8308715741,6972,429
57. มัธยมศึกษาพิจิตร
นายปัญญา หาแก้ว
221426204,93235244,02822349,0654503018,2391,051
58. มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
นายประทาน หาดยาว
110614268,49763965,855304614,1556643928,6131,621
 3,287203,24617,9222,366537,49435,751233211,24110,406100227,41610,2555,9861,179,39774,334