ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคเหนือ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
นายสมพงษ์ พรมจันทร์
291,7411714712,18070143,43414824,4801918221,8351,211
1. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
นายฐิตินันท์ นันทะศรี
624,1683676213,48686365,02420900013022,6781,439
2. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
นายอนุกูล ศรีสมบัติ
423,50928310028,1631,49197,02229624,3535615343,0472,126
3. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
นายชาญชิต ทัพหมี
302,198187509,97764022,15710011,772548316,104981
4. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
นายพัฒนพงศ์ พวงทอง
473,0143024810,1567191648360009613,8181,057
5. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
นายจิมจง ทองคำวัน
543,696310407,94454333,1941110009714,834964
6. ประถมศึกษาลำพูน เขต 1
นายรัฐกุล รุณผาบ
543,652244335,90134700011,681678811,234658
7. ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
นายชาญชิต ทัพหมี
503,412254275,27134700011,861827810,544683
8. ประถมศึกษาลำปาง เขต 1
นายสมเกียรติ ปงจันตา
674,211415224,21231832,71212425,4732239416,6081,080
9. ประถมศึกษาลำปาง เขต 2
นายวิทยา สุดดี
704,791446315,40441221,2816000010311,476918
10. ประถมศึกษาลำปาง เขต 3
543,274329132,895211000000676,169540
11. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
นายมงคล รุณธาตุ
985,790588387,15351211,0385112,48614413816,4671,295
12. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
นางกรรณิกา บุลสถาพร
553,262378194,010298000000747,272676
13. ประถมศึกษาแพร่ เขต 1
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
733,717384204,21230022,4681210009510,397805
14. ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ดร.สุเทพ ปาลสาร
934,009467285,4034410000001219,412908
15. ประถมศึกษาน่าน เขต 1
นายสมเร็จ อุดแดง
1516,603724408,51561300023,16912919318,2871,466
16. ประถมศึกษาน่าน เขต 2
นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา
965,1795914811,29577911,0534500014517,5271,415
17. มัธยมศึกษาน่าน
657386164,61335144,29328436,8303792916,3091,100
18. ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นายประถม เชื้อหมอ
573,388377223,71532300011,80094808,903794
19. ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
????????? ??????
765,101520397,79054121,6897300011714,5801,134
20. มัธยมศึกษาพะเยา
ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล
000103,79237964,62629626,0303241814,448999
21. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
493,525417499,59775731,98111924,82425410319,9271,547
22. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นายจรัญ แจ้งมณี
764,7984926915,3791,01253,42817400015023,6051,678
23. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
นายวิเศษ เชยกระรินทร์
574,2413857017,5781,06587,29432135,24423313834,3572,004
24. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
นายวิทย์ ศรีวะรมย์
755,2064845312,31179422,0409800013019,5571,376
25. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม
895,188562357,23859121,5598900012613,9851,242
26. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง
1277,256660428,43259021,4565200017117,1441,302
27. มัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
นายรุ่งอรุณ ป้องกัน
00031,1726232,81813423,33219387,322389
28. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นายอนันต์ นามทองต้น
1106,731516418,71554316753024,04318315420,1641,272
29. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์
845,6915265512,61879322,0998800014120,4081,407
30. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
นายสุรศักดิ์ คำนู
1346,958581569,56172032,72413400019319,2431,435
31. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
นายศุภพงษา จันทรังษ์
532,389180204,00627822,30296000758,697554
32. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
นายวันชัย เกิดมีโภชน์
815,178468399,24758121,4517112,59910512318,4751,225
33. มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
19115123,50526965,05826124,3102332112,964778
34. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
นายสุพล จันต๊ะคาด
1157,6106798418,3831,13032,78611911,6956620330,4741,994
35. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
1027,3666007715,20597619724200018023,5431,618
36. ประถมศึกษาตาก เขต 1
นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล
633,284360429,19760316645811,789010714,9341,021
37. ประถมศึกษาตาก เขต 2
นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์
141,284828022,0871,1202320,46583323,98114611947,8172,181
38. มัธยมศึกษาตาก
นายสุทัศน์ ศรีดาเดช
19510123,84623265,69029325,0652242114,696759
39. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นายวัลลภ วิบูลย์กูล
664,6983544810,06462532,31210111,9516311819,0251,143
40. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
นายวรรณที ศรีโนนยาง
1125,848490479,61864643,38615100016318,8521,287
41. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
624,0353274510,30768243,00012923,63317311320,9751,311
42. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
นางผกาภรณ์ พลายสังข์
583,9083296212,45788322,72313100012219,0881,343
43. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายพยอม วงษ์พูล
966,0315436513,3241,11132,38411200016421,7391,766
44. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
นายธงชัย จันแย้
824,745381458,92059616733212,0338512916,3711,094
45. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
นางสนม เสริฐผล
623,5082905310,27874222,1169100011715,9021,123
46. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
นายอำนาจ บุญทรง
864,9934695211,25477116243612,36310714019,2341,383
47. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
นางแพวิพา ภูสงัด
583,7953225411,57879732,6788911,9957711620,0461,285
48. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล
1037,0185657917,4141,12932,47911700018526,9111,811
49. มัธยมศึกษาเชียงใหม่
น.ส.อัจรา ช่วยนุ่ม
00093,4002041615,888809716,2297953235,5171,808
50. มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
นางนภาพร พงษ์ขัน
110113286,74349798,936466515,5847574331,3641,733
51. มัธยมศึกษาแพร่
ดร.ปัญญา หาแก้ว
00082,12317465,51833326,0623121613,703819
52. มัธยมศึกษาเชียงราย
นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร
17412248,120601108,398483615,6356304132,2271,726
53. มัธยมศึกษานครสวรรค์
นายประทาน หาดยาว
220624206,69344276,984367818,8649153732,7471,748
54. มัธยมศึกษากำแพงเพชร
000166,9644761110,37357259,4823633226,8191,411
55. มัธยมศึกษาสุโขทัย
นายสุดเขต สวยสม
550066123,84624244,488235612,6395682721,4731,111
56. มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
นายอดุลย์ ภูปลื้ม
000359,5967111514,386841717,8308715741,8122,423
57. มัธยมศึกษาพิจิตร
นายปัญญา หาแก้ว
222027204,92535143,99921949,0654503018,2091,047
58. มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
นายอดลุย์ ภูปลื้ม
222625258,30162765,855304614,1556643928,5371,620
 3,293202,08518,6772,339530,08935,552235213,30110,58498224,33710,2105,9651,169,81275,023