ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ ภาคเหนือ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพป./สพม.) รูปผู้อำนวยการ สนง. ผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งเดิม(ก่อนดำรงตำแหน่งปัจจุบัน) โทรศัพท์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา โทรสาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่อยู่เว็บไซต์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่ตังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลขที่และหมู่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นายสมพงษ์ พรมจันทร์--053-112333053-112677http://www.chiangmaiarea1.go.th/อาคารอำนวยการกลางศูนย์ราชการ-โชตนาช้างเผือกเมืองเชียงใหม่50303
2.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นายฐิตินันท์ นันทะศรีรอง ผอ.สพป.[บึงกาฬ0-5346-53730-5346-5375http://www.chiangmaiarea2.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2หมู่ที่-1โชตนาสันโป่งแม่ริมเชียงใหม่50180
3.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 นายอนุกูล ศรีสมบัติผอ.สพป.เชียงใหม่ 3053346660053346660http://www.cmarea3.go.th/17712โชตนาแม่สูนฝางเชียงใหม่50110
4.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 นายชาญชิต ทัพหมี053 311351053 311351http://chiangmaiarea4.go.thสพป.เชียงใหม่ เขต 4134 หมู่ 8เชียงใหม่ - ฮอดสันกลางสันป่าตองเชียงใหม่50120
5.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง053-461089053-461089 ต่อ1http://www.chiangmaiarea5.go.th/สพป.เชียงใหม่ เขต 5404 หมู่ 10ฮอด-วังลุงหางดงฮอดเชียงใหม่50240
6.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นายจิมจง ทองคำวันผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ0-5334-13750-5334-1744www.chiangmaiarea6.go.th19015เชียงใหม่-ฮอดข่วงเปาจอมทองเชียงใหม่50160
7.ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายรัฐกุล รุณผาบผอ.สพท. 0 5353 5069-700 5351 2005http://www.lp-area1.go.th/ต.ต้นธง อ.เมือง จงลำพูน65/2 หมู่ 4ลำพูน - ป่าชางต้นธงเมืองลำพูนลำพูน51000
8.ประถมศึกษาลำพูน เขต 2 นายชาญชิต ทัพหมีรอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6053-980351053-980354 http://www.lp2.go.thอำเภอบ้านโฮ่ง165 หมู่ 6 บ้านดอยก้อมลำพูน-ลี้บ้านโฮ่งบ้านโฮ่งลำพูน51130
9.ประถมศึกษาลำปาง เขต 1 นายสมเกียรติ ปงจันตา0812891811054 335065http://lpg1.obec.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 112ลำปาง-งาวพิชัยเมืองลำปาง52000
10.ประถมศึกษาลำปาง เขต 2 นายวิทยา สุดดี0-5428-4791- 20-5428-1499www.lpg2.obec.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2พหลโยธินเกาะคาลำปาง52130
11.ประถมศึกษาลำปาง เขต 3 0-5427-12140-5427-1276http://www.lpg3.go.thอ.แจ้ห่ม359 หมู่ 1วิเชตวัฒนาแจ้ห่มแจ้ห่มลำปาง52120
12.ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นายมงคล รุณธาตุผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 10833547709055817759http://www.utdone.net91/791/7 หมู่ 3เฉลมิราชย์-พาดวารีป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์53000
13.ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นางกรรณิกา บุลสถาพรรอง.ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 10-5548-11250-5548-1612http://www.utd2.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 212เพชรานุรักษ์แสนตอน้ำปาดอุตรดิตถ์53110
14.ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ผอ.สพป.แพร่ เขต 1054511605054511589www.pre1.obec.go.thสพท.แพร่ เขต 152 หมู 6ยันตรกิจโกศลทุ่งกวาวเมืองแพร่54000
15.ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ดร.สุเทพ ปาลสารรอง.ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 40-5458-16200-5458-3652http://www.phrae2.go.th/โรงเรียนบ้านแม่ลาน234 ห้วยอ้อลองแพร่54150
16.ประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายสมเร็จ อุดแดงรอง ผอ.สปพ.น่าน เขต 1(รักษาราชการแทน)054-710875054-710211http://www.ednan1.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1114ยันตรกิจโกศลดู่ใต้เมืองน่านน่าน55000
17.ประถมศึกษาน่าน เขต 2 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมารอง ผอ.รก.แทน ผอ.สพป.054791510054791250area.obec.go.th/nan2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2418 หมู่ 8 บ้านปรางค์พัฒนาปัวปัวน่าน55120
18.มัธยมศึกษาน่าน
19.ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นายประถม เชื้อหมอผอ.สพป.0-5488-72040-5488-7202http://www.pyo1.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1598สนามกีฬาบ้านต๋อมเมืองพะเยาพะเยา56000
20.ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ????????? ??????0-5442-1186http://www.phayao2.org/???? 17??? - ????????พะเยา56150
21.มัธยมศึกษาพะเยา ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล0892629557054481537สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา23/26ประตูกลอง2เวียงเมืองพะเยาพะเยา56000
22.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นายสมบูรณ์ ธรรมลังกาผอ.สพป.เชียงราย เขต 108159512910 53713668http://area.obec.go.th/chiangrai1/สำนักงานการประถมศึกษาเดิม1070สนามบินรอบเวียงเมืองเชียงรายเชียงราย57000
23.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายจรัญ แจ้งมณีผอ.สพป.เชียงราย เขต 15372965253729650http://area.obec.go.th/chiangrai2/บ้านร่องศาลา3เชียงราย - พะเยาดงมะดะแม่ลาวเชียงราย57250
24.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 นายวิเศษ เชยกระรินทร์รอง ผอ.สพป. 0 53653463 0 53153715http://www.cr3.go.th10 หมู่ 8แม่จัน-เชียงแสนแม่จันแม่จันเชียงราย57110
25.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 นายวิทย์ ศรีวะรมย์ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4http://cri4.obec.go.thบ้านเวียงจอมจ้อ17 หมู่ที่ 20-เวียงเทิงเชียงราย57160
26.ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา092-5959954053611445www.mhs1.go.thสพป.แม่ฮ่องสอนเขต 198ขุนลุมประพาสจองคำเมืองแม่ฮ่องสอน58000
27.ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วงรอง ผอ.สพป. กจ 2053-681355053-681355http://area.obec.go.th/maehongson2/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต2178 หมู่ที่ 2เวียงใหม่แม่สะเรียงแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน58110
28.มัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นายรุ่งอรุณ ป้องกัน-0840535161-https://secondarymhs.go.th/สพม.แม่ฮ่องสอน1/17ขุนลุมประพาสจองคำเมืองแม่ฮ่องสอน58000
29.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 นายอนันต์ นามทองต้นรองผู้อำนวยการ0862022144056226187www.nsw1.go.thสพป.นครสวรรค์ เขต 1347/1 สวรรค์วิถีปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์60000
30.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 206-2310-55360-5627-2377https://www.nsw2.go.th/wp/-289/4 หมู่ 5ลาดยาว - หนองสังข์สระแก้วลาดยาวนครสวรรค์60150
31.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นายสุรศักดิ์ คำนูผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 30-5625-96080-5625-9608http://www.nsw3.go.th/บริเวณโรงเรียนอนุบาลไพศาลี504 หมู่ 3ท่าตะโก-วังพิกุลโคกเดื่อไพศาลีนครสวรรค์60220
32.ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 นายศุภพงษา จันทรังษ์0-5651-21750-5651-1509http://www.utt1.obec.go.thเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี87 หมู่ 2พหลโยธินสะแกกรังเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี61000
33.ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 นายวันชัย เกิดมีโภชน์รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 10878420678056-531171http://www.utt2.net/news.php-505 หมู่ที่ 5-หนองฉางหนองฉางอุทัยธานี61110
34.มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท กรุงเทพมหานคร
35.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายสุพล จันต๊ะคาดผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 10-5570-51230-5570-5122http://www.kpt1.go.th/บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด328กำแพงเพชร - สุโขทัยหนองปลิงเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร62000
36.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากรผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 20-5578-14950-5578-1495http://www.kpp2.go.thสพป.กำแพงเพชร เขต 2 เลขที่ 29910พหลโยธินคลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร62120
37.ประถมศึกษาตาก เขต 1 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุลผู้อำนวยการhttp://www.takesa1.go.thบริเวณศาลากลางจังหวัดตาก10/1พหลโยธินหนองหลวงเมืองตาก63000
38.ประถมศึกษาตาก เขต 2 นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ผอ.สพป ตาก เขต 20819539205055-531930www.takesa2.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 235/4ประสาทวิถีแม่สอดแม่สอดตาก63110
39.มัธยมศึกษาตาก นายสุทัศน์ ศรีดาเดช4ระแหงเมืองตาก63000
40.ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 นายวัลลภ วิบูลย์กูลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา055-616180-2055-613460http://www.sukhothai1.go.th/เทศบาล37 หมู่ 1 จรดวิถีถ่องบ้านกล้วยเมืองสุโขทัย64000
41.ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นายวรรณที ศรีโนนยางรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0856087910055-641297http://www.sukhothai2.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2126/1 จรดวิถีถ่องเมืองสวรรคโลกสวรรคโลกสุโขทัย64110
42.ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 055251684http://www.phitsanulok1.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1พุทธบูชาในเมืองเมืองพิษณุโลก65000
43.ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ผู้อำนวยการ สพท.พิษณุโลก เขต 20-5539-4083http://www.phitsanulok2.go.th/โรงเรียนบ้านดินทองวังทอง-สากเหล็กดินทองวังทองพิษณุโลก65130
44.ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นายพยอม วงษ์พูลผอ.สพป.พิจิตร เขต 10-5536-11120-5536-1125http://www.plk3.obec.go.th/889 หมู่ 6พิษณุโลก-อุตรดิตถ์วัดโบสถ์วัดโบสถ์พิษณุโลก65160
45.ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 นายธงชัย จันแย้056990381-7056990381http://phichit1.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 127/31 หมู่ที่ 3ถนนคลองคะเชนทร์ตำบลคลองคะเชนทร์เมืองพิจิตรพิจิตร66000
46.ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 นางสนม เสริฐผล-056-623858056-621741http://www.pct2.obec.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2390ตะพานหิน - บางมูลนากห้วยเกตุตะพานหินพิจิตร66110
47.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นายอำนาจ บุญทรงผอ.สพป.พช.105673707956737079www.phetchabun1.go.thเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 169 หมู่ที่ 11สระบุรี-หล่มสักสะเดียงเมืองเพชรบูรณ์67000
48.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 นางแพวิพา ภูสงัดผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ056704808 - 10056704818http://pbn2.obec.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2158/1 หมู่ 1-วัดป่าหล่มสักเพชรบูรณ์67110
49.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุลผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3http://pbn3.go.th54/2 หมู่ 4สระบุรี - หล่มสักบึงสามพันบึงสามพันเพชรบูรณ์67160
50.มัธยมศึกษาเชียงใหม่ น.ส.อัจรา ช่วยนุ่มผอ.สพม เชียงใหม่053-112 974-5 053-112 976 https://www.secondarycm.go.th/web/home/ชั้น 4 ,5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่-โชตนาช้างเผือกเมืองเชียงใหม่50300
51.มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน นางนภาพร พงษ์ขันผอ.สพม.น่าน054-101790054-101791http://www.sesalpglpn.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน409/1พระเจ้าทันใจต้นธงชัยเมืองลำปางลำปาง52000
52.มัธยมศึกษาแพร่ ดร.ปัญญา หาแก้วผอ.สพม.37054511137054521796www.sesa37.go.th2แพร่-ลองในเวียงเมืองแพร่54000
53.มัธยมศึกษาเชียงราย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผอ.สพม.เชียงราย0-5360-14510-5360-1450https://www.sesaocr.go.th/เทศบาลนครเชียงราย1115/23ไกรสรสิทธิ์เวียงเมืองเชียงราย57000
54.มัธยมศึกษานครสวรรค์ นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั056 228846056 220231www.spmnw.obec.go.th105/30 10-วัดไทรย์เมืองนครสวรรค์60000
55.มัธยมศึกษากำแพงเพชร ผอ.สพม.เขต 41055-713763-4055-716636www.secondary41.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร41 เทศา1 ในเมืองเมืองกำแพงเพชร62000
56.มัธยมศึกษาสุโขทัย นายสุดเขต สวยสม-055612793-5055621290https://www.spm38.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย138สิงหวัฒน์ธานีเมืองสุโขทัยสุโขทัย64000
57.มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายอดุลย์ ภูปลื้มผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์055267235 055267234http://www.SEC-PLKUTT.GO.THต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก หมู่ 11เลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัยท่าทองเมืองพิษณุโลก65000
58.มัธยมศึกษาพิจิตร นายปัญญา หาแก้วผอ.สพม.พิจิตร0956213467-https://sesaopc.go.th/home/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร31/26 คลองคะเชนทร์ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิจิตรกรุงเทพมหานคร66000
59.มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ นายอดลุย์ ภูปลื้มผอ.สพม.เพชรบูรณ์0 5602 - 96560 5602 - 9656www.sec40.go.thเลขที่ 151 151 หมู่ 9สระบุรี - หล่มสักบ้านโตกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์67000